Furniture Lifestyle VOGUE

Inside Kim Kardashian’s Home Filled With Wonderful Objects

VOGUE พาคุณไปรู้จักอีกมุมหนึ่งของ คิม คาร์เดเชียน ที่เต็มไปด้วยความรักทั้งของสะสมในความทรงจำ ภาพวาด เรื่องราวของลูกๆของเธอ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน จนไปถึงซุปเปอร์คาร์สีโปรดอย่าง Maybach

Video : Courtesy of Vogue
Director: Posy Dixon
Director of Photography: Jess Dunlap
Editor: Robby Massey

You Might Also Like